Ved termisk behandling igennem RGS Nordic undgås det at sende det forurenede jord og bygningsaffald til deponi. RGS Nordics løsning har en direkte positiv effekt for din virksomhed på jeres afrapportering af affaldsmængder til deponi og så er det samtidigt en økonomisk gevinst, idet den termiske behandling er billigere end deponi.

RGS Nordic samarbejder med en udenlandsk partner, der tilbyder denne løsning. Ved termisk behandling, sørger RGS Nordic for al håndtering inkl. eksporttilladelse og logistik.


Jord med høj forurening

For nogle jordtyper med indhold af organiske forureninger (PAH, tjære, olie, PCB, klorerede opløsningsmidler mv…) kan termisk behandling fjerne forureningerne. Jorden kan efterfølgende nyttiggøres i dige opbygninger og derved undgås det at sende jorden til deponi.

Forurenet bygningsaffald

Store mængder af bygningsaffald med PCB fra sekundære eller tertiære forureninger bliver i dag deponeret.

RGS Nordic kan i samarbejde med en udenlandsk partner behandle tungt, mineralsk bygningsaffald ved termisk proces, så indhold af organiske forureninger (PAH, tjære, olie, PCB, klorerede opløsningsmidler mv.) bliver destrueret. Efter behandlingen bliver bygningsaffaldet nyttiggjort i anlægsprojekter og i produktion af ny beton. Dermed spares på naturlige råstoffer og deponering undgås.


Siden 2015 har vi sendt mere end

150.000

tons

forurenet jord og affald til termisk behandling