1. Anvendelse

1.1 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i ethvert mellemværende RGS Nordic og kunden imellem, medmindre andet er skriftligt
aftalt.

2. Tilbud

2.1 Tilbud afgivet af RGS Nordic er gældende i 30 dage fra tilbuddets datering.

3. Ordre

3.1 En ordre er først bindende for RGS Nordic, når RGS Nordic har afgivet en skriftlig ordrebekræftelse.

3.2 Kunden skal i rimelig tid give RGS Nordic
alle oplysninger, som måtte være relevant for RGS Nordics modtagelse af
jord/affald. Kunden indestår for, at alle
oplysninger givet til RGS Nordic er korrekte.

4. Mængder

4.1 Ved levering foretager RGS Nordic indvejning af jorden/affaldet. Mængden afvejes i ton eller læsses i løst mål (m3).

5. Overgang af risiko og ansvar

5.1 Risikoen og ansvaret overgår til RGS Nordic på det tidspunkt, hvor jorden/affaldet aflæsses på anlægget. Risikoen og ansvaret overgår dog ikke til RGS 90, hvis jordens/affaldets sammensætning væsentligt afviger fra det i tilbuddet forudsatte eller ikke kan behandles på anlægget inden for rammerne af RGS 90’s miljøgodkendelse. Risikoen bliver i så fald hos kunden, og partnerne skal i enhver henseende stilles, som om risikoen og ansvaret for jorden/affaldet aldrig er overgået til RGS Nordic, uanset om RGS Nordic i øvrigt måtte have rådet over jorden/affaldet. I sådanne tilfælde behandles jorden/affaldet efter pkt. 10.

6. Priser

6.1 Den i tilbuddet angivne pris forudsætter, at jorden/affaldet svarer det i tilbuddet forudsatte. Svarer det leverede jord/affald ikke til det oplyste, er RGS Nordic berettiget til at kræve merbetaling herfor samt for eventuelle omkostninger til sortering.

7. Betalingsbetingelser

7.1 Fakturering sker for hver enkelt leverance, efter vejning og kontrol af de enkelte leverancer, i henhold til de i tilbuddet angivne priser pr. ton, således at der altid vil blive rundet op til nærmeste ton. Betalingsbetingelserne er netto kontant, medmindre andet er skriftligt aftalt.

7.2 Ved betaling efter forfaldsdato beregnes
rente på 1,5 % pr. måned.

8. Offentlige tilladelser

8.1 RGS Nordic indrapporterer i overensstemmelse med gældende love og regler modtaget mængde, art mv. til de relevante myndigheder.

8.2 Kunden er ansvarlig for at søge og opnå alle tilladelser og godkendelser, der er nødvendige for kundens opbevaring og transport af jorden/affaldet.

9. Kundens adfærd

9.1 Kunden er forpligtet til at sikre, at transporten til RGS Nordics anlæg sker på betryggende vis under iagttagelse af alle gældende love, regler og forskrifter, samt at de, der forestår transporten, er bekendt med og overholder RGS Nordics og eventulle tredjemænds regler for levering og aflæsning, herunder men ikke begrænset til regler for færdsel, adfærd og ophold.

10. Mangler

10.1 Såfremt det på noget tidspunkt konstateres, at sammensætningen af jorden/affaldet ikke svarer til det i tilbuddet forudsatte, kan RGS Nordic enten i) bortskaffe jorden/affaldet for kundens regning og risiko, eller ii) modtage jorden /affaldet mod merbetaling og skadesløsholdelse for eventulle skader.

11. Ansvarsfraskrivelse

11.1 Kunden er ikke berettiget til erstatning for indirekte tab eller følgeskader, herunder men uden begrænsning driftstab, tab af forretningsmuligheder, tab af fortjeneste, tab af goodwill, tab af renter m.m.

11.2 RGS Nordics samlede ansvar for krav er begrænset til ordrens værdi dog makismalt DKK 1.000.000.

12. Force majeure
12.1 RGS Nordic er ikke ansvarlig over for kunden for RGS Nordics forsinkede eller manglende opfyldelse som følge af force majeure. Som force majeure anses bl.a. driftsforstyrrelser i kommunikationsnetværk, svigt i elforsyningen, myndighedskrav, lockout, strejker, terror, krigshandlinger, optøjer, atomkatastrofer, naturkatastrofer, epidemier, brande, oversvømmelser, orkanagtige storme, sabotage, hærværk, forstyrrelser forårsaget af computervirus, hacking mv., uanset om force majeure-begivenheden berører RGS Nordic, dennes repræsentanter eller (under)leverandører.

12.2 RGS Nordics forpligtelser vil, i tilfælde af force majeure, blive udskudt på en dagtil-dag basis svarende til den tidsperiode, hvor force majeure indtræder. RGS Nordics forpligtelser genindtræder, når der ikke længere foreligger force majeure.

13. Tvister

13.1 Enhver tvist mellem parterne, herunder tvister vedrørende aftalens eksistens eller gyldighed og tvister vedrørende denne voldgiftsklausul og voldgiftsprocessen, er underlagt dansk ret, dog med undtagelse af lovvalgsregler, der måtte henføre tvisten til et andet lands retsregler, og skal afgøres endeligt ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet.

13.2 Hver Part udpeger en voldgiftsdommer, mens voldgiftsrettens formand udnævnes af Voldgiftsinstituttet. Hvis en Part ikke har udpeget en voldgiftsdommer, senest 30 dage efter at Parten har indgivet eller modtaget underretning om begæring om voldgift, udpeger Voldgiftsinstituttet også denne voldgiftsdommer. Voldgiftsretten skal have sæde i København. I øvrigt gælder de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler, som er gældendeved voldgiftssagens anlæg.

Download som PDF her