Vi har ikke længere råd til en brug og smid væk-kultur. Vi skal fremstille og forbruge bæredygtigt ved at genbruge og genanvende vores ressourcer.

For RGS Nordic drejer cirkulær økonomi sig om at sikre, at vores ressourcer bruges bedst muligt, så de ikke går tabt. De ressourcer, vi håndterer, er jord og materialer fra byggeindustrien. For at handle bedst muligt er det nødvendigt at sætte ressourcerne ind i deres rette sammenhæng.

Sand, grus og sten er ved at blive en begrænset ressource, og allerede nu er der stigende afstande mellem udvindingsområder og anvendelsesområder. Omkring storbyer som København og Stockholm er tilgængeligheden af jomfruelige råstoffer begrænset. Samtidig er det i storbyerne, at vækst og byggeaktivitet er størst, så råstofferne transporteres over voksende afstande. I Danmark op til 100 km og Sverige endnu længere.

Der skal tænkes anderledes. Der er behov for at udnytte de mange ressourcer, der er lagret i byernes bebyggelse og infrastruktur. Ud af mange milliarder tons af ressourcerne kvarts og ler frigøres hvert år 0,5-1% som affald. Lovgiverne er begyndt at blive opmærksom på dette, så det indtænkes i de nationale strategier for ressourcer* og cirkulær økonomi, at byggeaffald udnyttes med større værdi**.

RGS Nordic har som strategisk indsatsområde at øge værdien i genanvendelse af bygningsaffald samt sikre kvaliteten i genanvendelsen i forhold til miljøfarlige stoffer. Dermed medvirker vi til en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer, en miljømæssig forsvarlig håndtering af affald i hele livscyklussen samt en væsentlig reduktion i affaldsmængden gennem genanvendelse. Vi understøtter igennem vores strategiske indsats SDG #12, ansvarligt forbrug og produktion.

Nyttiggørelse og genanvendelse af materialer fra bygge/anlæg
I den danske strategi for cirkulær økonomi lægges der op til, at ressourcerne fra byggeriet udnyttes med højere værdi. De største mængder af byggeaffald udgøres af beton, tegl, asfalt og træ, og af disse materialer nyttiggøres ca. 95% i dag. Et skifte til cirkulære materialestrømme for byggeaffald kræver et kursskifte, så affaldet kommer tilbage som nye byggevarer. Den store udfordring er, at materialer fra byggeaffald er forskellig fra jomfruelige råstoffer. Det kræver i de fleste tilfælde, at der udvikles nye byggevarer med afsæt i den anderledes råvare – vi snakker om et paradigmeskifte: Fra affald ind i produkter til produkter af affald.

Disponering af jord
I Danmark er det vores forudsætning, at jord, der kan renses, skal renses. Derefter kan jorden nyttiggøres i bygge-/anlægsprojekter, ofte med en miljøgodkendelse. I Sverige anvendes jord ofte til slutafdækninger og opbygning af deponier. Således anvendes jorden til nyttiggørelsesformål i forbindelse med gamle deponier. En del af jorden burde dog kunne anvendes til flere projekter, så det opnår en højere nyttiggørelsesgrad. RGS Nordic samarbejder med Göteborg kommune om et dokumentationskoncept, så disponering kan ske med afsæt i ”Forordningen om miljöfarlig virksamhet och hälsoskydd”. Det vil betyde, at omkring 150.000 tons jord pr. år bliver nyttiggjort i stedet for deponeret, alene i Göteborg-området. For de øvrige store byområder i Sverige vil tilsvarende store mængder jord kunne nyttiggøres.

Sporbarhed og dokumentation
Materialer, der frembringes af bygge- og anlægsaffald ifm. nedrivninger og renoveringer, er ikke klinisk renset for rester af andre materialer og miljøfarlige stoffer. Ved nyttiggørelse eller genanvendelse af disse materialer skal dette tages i betragtning. RGS Nordic har indført systematisk kvalitetskontrol af materialer. Disse leveres derfor med datablade, der redegør
nærmere for såvel de tekniske egenskaber som renheden ift. miljøfarlige stoffer og indhold af andre materialer. Det sikrer, at vores kunder har et godt kendskab til materialerne. Desuden giver vi i databladene vores anbefaling af, hvor og hvordan materialerne bedst anvendes.

Cases fra virkeligheden


Beton fra P-hus til genanvendelse i ny beton

IKEA har bæredygtighed højt på dagsordenen. IKEA har således ønsket, at beton fra nedrivning af et Phus skulle genanvendes i ny beton. RGS Nordic producerer betontilslag til brug hos DK Beton.

”Hos IKEA kerer vi os meget om, at alle vores produkter er bæredygtige. Igennem samarbejdet med RGS Nordic opnår vi, at betonen fra vores P-hus genanvendes til ny beton, hvilket er et godt eksempel på IKEA’s bæredygtighedstankegang.” Construction Project Manager, Property, Mohamed Abdel Latif, IKEA

Gammel beton genanvendes i ny beton
DK Beton og RGS Nordic har i samarbejde med Teknologisk Institut og med støtte fra Miljøstyrelsens MUDP-midler gennemført den første del af et treårigt udviklingsarbejde med det mål at fremstille og anvende tilslag af gammel beton i fremstilling af ny beton i en industriel proces. RGS Nordic leverer nu kontinuerligt betontilslag til DK Betons produktion.

"Vi kan se en øget efterspørgsel blandt vores kunder efter cirkulær beton, og vi har teknikken til at fremstille den. Vi har derfor høje forventninger til den industrielle fremstilling af betontilslag til at støtte denne efterspørgsel." CEO Niels SøndergårdPetersen, DK-Beton, Heidelberg koncernen

Brugt ROCKWOOL bliver til ny isolering
I en årrække har RGS Nordic indsamlet og oparbejdet brugt ROCKWOOL isolering fra genbrugspladserne, hvor stigende mængder indgår i produktionen af ny isolering.

”ROCKWOOL arbejder målrettet på at vækste den cirkulære økonomi og har en ambitiøs målsætning om at tilbyde returordninger i 30 lande inden 2030, mod i dag 10. I Danmark har vi etableret et retursystem for genanvendelse af brugt stenuldsisolering i et mangeårigt samarbejde med RGS Nordic og erfaringerne har været værdifulde som afsæt for de øvrige lande. Ved at skabe cirkulære løsninger medvirker vi til reducere forbruget af naturens ressourcer og deponering af affald.” Anthony Abbotts, Director Group Sustainability, Rockwool.

Les mere om dette i vores Bæredygtighedsrapport 

*Sveriges Mineralstrategi, Näringsdepartementet (2013)
**Regeringens strategi for cirkulær økonomi (2018)

 

Ebbe Tubæk Naamansen

Head of Group Sustainability

etna@rgsnordic.com

Audhild Haugeberg

Marketing & Communications Manager

ahau@rgsnordic.com