Den reviderede rapport fra Aarhus Universitet om RGS Nordic udvander de oprindelige kritiske konklusioner markant, men rapporten er stadig behæftet med fejl og mangelfulde konklusioner. Vigtigst af alt, så forholder den sig ikke til de faktiske forhold, men fokuserer på teoretiske værdier.

Havmiljø bliver forurenet af forurening - ikke af teoretiske, beregnede værdier. Og det giver misvisende konklusioner, når teoretiske værdier bringes til torvs frem for realiteterne. Blandt andet derfor rammer den reviderede rapport fra Aarhus Universitet om RGS Nordic, udgivet den 4. november, fortsat forbi skiven, hvis målet med rapporten er en retvisende vurdering af, om RGS Nordic påvirker havmiljøet i Agersøsund negativt.

RGS Nordic anerkender ikke, at vores rensningsanlæg er årsag til forurening og fiskedød. Problemet er ikke vores rensningsanlæg. Problemet er forurening, og vi bekæmper forurening.

Et konkret eksempel er det omdiskuterede stof PFOS. Aarhus Universitet regner sig i rapporten frem til, at Slagelse Kommune tillader en udledning på op til 175 kilo PFOS om året fra RGS Nordic. Hvis det svarede til den reelle udledning, ville der være alvorlig grund til bekymring.

Markant fejlskud om PFOS

Det gør det heldigvis ikke. Realiteten er, at RGS Nordic i hele 2020 udledte 25 gram svarende til 0,01% af det tal, Aarhus Universitet kommer frem til. Det oplyste vi til Aarhus Universitet i november 2020, men de reelle tal er ikke medtaget i den reviderede rapport. Yderligere viser vores nyeste tal, at vi samlet har udledt 2,5 gram PFOS i første halvår af 2021, det svarer til 0,001% af tallet fra Aarhus universitet. Og selvom vi dermed fjerner over 99,4 procent af stoffet fra det vand, vi modtager og renser, arbejder vi fortsat på at få tallet endnu længere ned.

Aarhus Universitet har i den reviderede rapport udvandet de oprindelige kritiske konklusioner - bl.a. efter at RGS Nordic har påpeget en lang række faktuelle fejl i den første version, hvor RGS Nordic ikke var involveret eller partshørt før udgivelsen.

Det konkluderes nu i rapportens sammenfatning, at ”udledningen fra RGS Nordic overordnet set har overholdt kravene til spildevandet i den gældende miljøgodkendelse”.

Der er dog stadig tale om en rapport med fejl og mangelfulde konklusioner. Rapporten konkluderer bl.a. at ”det på det foreliggende datagrundlag ikke kan udelukkes, at udledningen af miljøfarlige stoffer med spildevandet fra RGS Nordic kan medføre en risiko”.

Det kan dermed heller ikke udelukkes, at udledningen ingen negativ effekt har. Konklusionen er med andre ord uden reelt indhold. Yderligere medtager rapporten ikke de data, der rent faktisk findes om akutte og kroniske økotoksikologiske effekter, selvom de ville kunne give et væsentligt bidrag til at vurdere en eventuel effekt i virkelighedens verden.

Manglende involvering 

Rapporten fra Aarhus Universitet er bestilt af Danmarks Fiskeriforening i 2020 og blev udarbejdet uden at inddrage RGS Nordic. Vi er heller ikke blevet involveret eller partshørt i den reviderede rapport. Derfor samarbejder vi nu med eksterne eksperter om at gennemgå den.

De foreløbige konklusioner er, at den reviderede rapport fortsat indeholder graverende fejl, og en række af rapportens konklusioner ikke kan understøttes af fakta. RGS Nordic vil efter en endelig gennemlæsning sammen med de eksterne eksperter fremlægge vores samlede konklusion, ligesom RGS Nordic står til rådighed for dialog. Aarhus Universitet har - på bagkant af udgivelsen - bedt om et møde med os. Vi stiller gerne op og fremlægger kritikken igen, men vi ærgrer os over, at det ikke er sket forud for udgivelsen af den reviderede rapport.

Presseansvarlig

Simon Leed Krøs

Kommunikationschef / Head of Communication

+45 30 51 61 40

slkr@rgsnordic.com