Mongstad

Adresse

Storemyra 295
5954 Mongstad
+47 95 19 28 22

Åbningstider:

Mandag - fredag:

07.30 - 15.30

Morten Sognnes

Site Manager

+47 95 19 28 22

msog@rgsnordic.com

Geir Sparboe

Area Sales Manager

+47 95 03 44 64

gspa@rgsnordic.com

Her kan du aflevere

Spillolje refusjonsberettiget
Spillolje ikke refusjonsberettiget
Olje og fettavf all
Oljeforurenset masse
Drivstoff og fyringsolje
Oljefiltre
Avfall som består av, inneholder eller er forurenset med råolje eller kondensat
Oljeemulsjoner
Oljeholdig emulsjoner fra boredekk
Organiske løsemidler med halogen
Organiske løsemidler uten halogen
Trikloretylen (TRI) refusjonsberettiget
Maling, lim, lakk
Spraybokser
Kvikksølvholdig avfall
Kvikksølvholdig batterier
Kadmiumholdig avfall
Kadmiumholdig batterier
Amalgam
Lysstoffrør
Uorganiske salter og annet fast stoff
Blyakkumulatorer
Småbatterier
Litiumbatterier, kun farlige
Metallhydroksidslam
Slagg, støv, flygeaske, katalysator, blåsesand m.m.
Uorganiske løsninger og bad
CCA-impregnert trevirke
Cyanidholdig avfall
Bekjempningsmidler uten kvikksølv
Bekjempningsmidler med kvikksølv
Polymeriserende stoff, lsocyanater
Sterkt reaktive stoffer
Herdere, organiske peroksider
Syrer, uorganiske
Baser, uorganiske
Rengjøringsmidler
Surt organisk avf all
Basisk organisk avfall
Oljebasert borevæske
Kaks med oljebasert borevæske
Vannbasert borevæske som inneholder farlige stoffer
Kaks med vannbasert borevæske som inneholder farlige stoffer
Organisk avfall med halogen
Organisk avfall uten halogen
Kreosotimpregnert trevirke
Avfall med bromerte flammehemmere
Avfall med ftalater
Kassert isolasjon med miljøskadelige blåsemidler som KFK og HKFK
Klorparafinholdig isolerglassruter
Klorparafinholdig avfall
Prosessvann, vaskevann
PCB og PCT holdig avf all
PBC holdige isolerglassruter
Fotokjemikalier
Halon
KFK
Asbest
Gasser i trykkbeholdere
Slam, organisk
Animalske biprodukter (spyling av biler etter tømming av fettutskillere)
Vegetabilsk avfall (spyling av biler etter tømming av fettutskillere)
Rene masser
Lett forurensede masser
Forurensede masser
Rene masser fra mudring
Forurensede masser fra mudring
Slam, uorganisk
Organiske kjemikalier
Uorganiske Kjemikalier
Blandede kjemikalier
Gateoppsop
Ristgods, sil gods, sandfang
Organisk materiale
Papir, papp og kartong
Glass
Metaller
EE produkt
Uorganisk materiale
Plast
Gummi
Tekstiler, møbler, lær og skinn
Medisinsk Avfall
Spesialavfallsemballasje
Blandet Avfall (Restavfall)