København (Nordsøvej 21)

Adresse

Nordsøvej 21
2150 Nordhavn
+45 88 77 90 90

Åbningstider:

Mandag - torsdag

06.00 - 16.00

Fredag

06.00 - 15.00

Flemming Larsen

Site Manager

+45 41 39 29 27

fnla@rgsnordic.com

Ivan Hornbek

Area Sales Manager (København og Nordsjælland)

+45 81 88 09 55

ivho@rgsnordic.com

Her kan du aflevere

Pr. 1. marts 2021 ændrer RGS Nordic på hvilke fraktioner, der modtages på vores anlæg Nordsøvej 21. Oversigten kan hentes som PDF her

RGS Nordic tager forbehold for, at nogle materialer kan være udsolgt, eller er i restordre, hvorfor vi anbefaler at kontakte vores kundeservice på tlf. 88 77 90 90 for at få oplyst reel lagerstatus.


Affald, uforurenet


Asfalt
Beton
Uglaseret tegl

Forurenet affald

Sand fra sandblæsning
Affald fra røggasrensning
Filtersand
Støbematerialer
Vandskæresand
Trykimprægneret træ (undtagen kreosotbehandlet træ)
Kreosotbehandlet træ (fx lygtepæle og jernbane sveller)
Malet træ
Forurenet beton, brokker, mursten o.l
PCB forurenet nedrivningsaffald (kun til nyttiggørelse)
Slagger, støv og aske fra forbrændingsanlæg og bygge- og anlægsprojekter
Ballast fra banespor
Affald fra gadefejning
Hav- og havnesediment
Sediment fra boringer
Sediment fra oprensning af sedimentations- og efterklaringsbassiner
Sediment fra oprensning filter og rodzoneanlæg
Sand og grus fra sandfang ifm veje og byggepladser
Sandfraktion fra sandfang ifm. vaskepladser

Farligt affald

Bygge- og anlægsaffald (indeholdende bly, PCB og asbest) samt fast farligt affald som fx gips, glas, jern og stål, slagge, affald fra røggasrensning, filtermateriale, støbematerialer, aske, støv o.l.
Stenuld (fx rockwool)
Boremudder
Havbundssediment
Sand
Stenstøbematerialer
Sediment fra oprensning af sedimentations- og efterklaringsbassiner
Sediment fra oprensning filter og rodzoneanlæg

Her kan du købe

Harpet grus 0-4
Harpet sand 0-8 VAF
Betongrus 0-8
Vejgrus, leret 0-8
Stabilt Grus 0-32
Bundsikringsgrus  0-80
Herregårdsgrus, TM
Bakke Ærter  8-16
Bakke Nødder 16-25
Bakke Singels 25-63
Faldsand (DS/EN1177)
Sand 0-2
Mure/pudsegrus 0-4
Rørgrus 0-8 Vaf (DS 475)
Betongrus 0-8       
Støbemix  0-16  
Perlesten   4-8      
Ærtesten 8-16        
Nøddesten 16-25  
Singels 25-63 
Granit
Sort Stenmel
Blå Rønne 2-5
Blå Rønne 8-11
Sort Granit 11/16
Vækstmuld 0-20 (blanding 4)
Glatføregrus 0-4 (Vinter)