København (Nordsøvej 21)

Adresse

Nordsøvej 21
2150 Nordhavn
+45 88 77 90 90

Åbningstider:

Mandag - torsdag

06.00 - 16.00

Fredag

06.00 - 15.00

Flemming Larsen

Site Manager

+45 41 39 29 27

fnla@rgsnordic.com

Rasmus Valstedgård

Area Sales Manager

+45 40 68 95 73

rval@rgsnordic.com

Morten Reinhold Jensen

Department Manager, Recycling

+45 88 77 90 90

mrje@rgsnordic.com

Her kan du aflevere

Affald, uforurenet
Affald fra markedspladser
Blandet bygge- og anlægsaffald
Storskrald
Dæk
Metal (jern og stål)
Blød og hård plast
Papir & pap
Asfalt
Beton
Uglaseret tegl
Keramik
Glas (uden madrester)
Glas- og stenuld
Træ
Gips
Have- og parkaffald


Forurenet affald
Sand fra sandblæsning
Affald fra røggasrensning
Filtersand
Støbematerialer
Vandskæresand
Trykimprægneret træ (undtagen kreosotbehandlet træ)
Kreosotbehandlet træ (fx lygtepæle og jernbane sveller)
Malet træ
Forurenet beton, brokker, mursten o.l
PCB forurenet nedrivningsaffald (kun til nyttiggørelse)
Slagger, støv og aske fra forbrændingsanlæg og bygge- og anlægsprojekter
Ballast fra banespor
Affald fra gadefejning
Hav- og havnesediment
Sediment fra boringer
Sediment fra oprensning af sedimentations- og efterklaringsbassiner
Sediment fra oprensning filter og rodzoneanlæg
Sand og grus fra sandfang ifm veje og byggepladser
Sandfraktion fra sandfang ifm. vaskepladser


Farligt affald
Bygge- og anlægsaffald (indeholdende bly, PCB og asbest) samt fast farligt affald som fx gips, glas, jern og stål, slagge, affald fra røggasrensning, filtermateriale, støbematerialer, aske, støv o.l.
Stenuld (fx rockwool)
Boremudder
Havbundssediment
Sand
Stenstøbematerialer
Sediment fra oprensning af sedimentations- og efterklaringsbassiner
Sediment fra oprensning filter og rodzoneanlæg

Her kan du købe

Harpet grus 0-4
Harpet sand 0-8 VAF
Betongrus 0-8
Vejgrus, leret 0-8
Stabilt Grus 0-32
Bundsikringsgrus  0-80
Herregårdsgrus, TM
Bakke Ærter  8-16
Bakke Nødder 16-25
Bakke Singels 25-63
Faldsand (DS/EN1177)
Sand 0-2
Mure/pudsegrus 0-4
Rørgrus 0-8 Vaf (DS 475)
Betongrus 0-8       
Støbemix  0-16  
Perlesten   4-8      
Ærtesten 8-16        
Nøddesten 16-25  
Singels 25-63 
Granit
Sort Stenmel
Blå Rønne 2-5
Blå Rønne 8-11
Sort Granit 11/16
Vækstmuld 0-20 (blanding 4)
Glatføregrus 0-4 (Vinter)