Vi modtager, håndterer og renser alle typer jord på vores behandlingsanlæg. Vi renser jorden ved en biologisk proces, vi har fuld sporbarhed på alle fraktioner af jord og vi sikrer analysedokumentation, der bekræfter korrekt genanvendelse eller bortskaffelse.

Jordhåndtering fra start til slut


Vi kan bidrage med rådgivning og vejledning i opstarten af byggeprojektet. Derudover kan vi være behjælpelige i alle arbejdets faser, fra myndighedskontakten og de første jordprøver til opgravning og reetablering af området. Et eksempel på en helhedsløsning er RGS Nordics involvering i byggeprojektet på Grønttorvet i Valby.


Analysering og håndtering af udokumenteret jord


Hos RGS Nordic er vi vant til at håndtere store mængder udokumenteret jord. Udokumenteret jord er jord hvor man før opgravning ikke kender jordens forureningsgrad. Man har altså ikke fået dokumenteret jorden med analyser på forhånd.

På vores anlæg har vi tilladelse til at modtage denne type jord som vi modtager til en såkaldt kartering. Karteringen indeholder modtagelse, håndtering, analysering og sortering af jorden. Efterfølgende vil jorden blive nyttiggjort, bortskaffet eller renset afhængig af hvad analyserne viser.

Direkte nyttiggørelse, biologisk eller termisk rensning frem for deponering 


Jord med indhold af organiske forureninger (PAH, tjære, olie, PCB, klorerede opløsningsmidler, mv.) kan med fordel behandles biologisk eller termisk. Jorden kan nemlig efterfølgende nyttiggøres og derved undgås det at sende jorden til deponi.

Vi nyttiggører blandt andet jorden i diger, støjvolde, terrænregulering, motorbaner, golfbaner, havneudvidelser og klimasikringsprojekter. Du kan læse mere om dette under nyheder og cases. 

At behandle jorden biologisk eller termisk vil have en direkte positiv effekt for din virksomhed på jeres afrapportering af affaldsmængder til deponi samt være en økonomisk gevinst, idet den biologiske eller termiske behandling er billigere end deponi.

Ved termisk behandling samarbejder RGS Nordic med en udenlandsk partner, der tilbyder denne løsning. Ved termisk behandling, sørger RGS Nordic for al håndtering inkl. eksporttilladelse og logistik. 

Se også: En støjvold med lokalområdet i fokus 


RGS Nordic håndterer over

3.300.000

tons jord

om året på vores anlæg i Danmark og Sverige


Kontakt vores specialister

Camilla Lysholm Fischlein

Department Manager, Soil (København)

+45 88 77 90 89

clfi@rgsnordic.com

Thomas Munksgaard

Product Manager, Soil

+45 88 77 90 83

tmun@rgsnordic.com

Hans Ole Nilsson

Production Manager

+45 30 70 24 74

honi@rgsnordic.com

Kontakt vores kundeservice

Kundeservice øst
88 77 90 90 / cse@rgsnordic.com

Kundeservice vest
88 77 90 80 / csw@rgsnordic.com

 

+45 88 77 90 90