Vi håndterer og renser alle typer jord på vores behandlingsanlæg. Også, når behandlingen skal ske på stedet (in situ). Vi renser jorden ved en biologisk proces, vi har fuld sporbarhed på alle fraktioner af jord og vi sikrer analysedokumentation, der bekræfter korrekt genanvendelse eller bortskaffelse.

Jordrensning og oprydning fra A til Z

Vi indgår gerne aftaler, hvor vi tager os af alt det praktiske arbejde i forbindelse med at rydde og rense et område. Vi påtager os ansvaret for alle arbejdets faser, fra myndighedskontakten og de første jordprøver til nedrivning af bygninger og reetablering af området.

Direkte nyttiggørelse, biologisk eller termisk rensning frem for deponering 

Jord med indhold af organiske forureninger (PAH, tjære, olie, PCB, klorerede opløsningsmidler, mv.) kan med fordel behandles termisk. Jorden kan nemlig efterfølgende nyttiggøres i dige opbygninger og derved undgås det at sende jorden til deponi. At behandle jord termisk vil have en direkte positiv effekt for din virksomhed på jeres afrapportering af affaldsmængder til deponi samt være en økonomisk gevinst, idet den termiske behandling er billigere end deponi.

RGS Nordic samarbejder med en udenlandsk partner, der tilbyder denne løsning. Ved termisk behandling, sørger RGS Nordic for al håndtering inkl. eksporttilladelse og logistik. 

Hvis jorden ikke kan renses, sikrer vi, at den behandles eller deponeres miljømæssigt korrekt. Målet er at sikre, at jorden genanvendes til terrænregulering, voldanlæg eller opfyld ved havneudvidelser el.lign.

In-situ behandling af forureninger direkte i naturen

Ofte er det nødvendigt at foretage saneringen på stedet. Det gælder fx i de tilfælde, hvor forureningen har nået grundvandet, når terrænet er vanskeligt at fjerne jord fra, når der er langt til nærmeste behandlingsanlæg – eller hvis det giver god mening som led i en helhedsløsning (se case om byggeprojektet Grønttorvet).

Vores løsninger integrerer ofte en række fysiske, biologiske og kemiske metoder, sammensat efter opgavens karakter. Vi råder over avanceret specialudstyr, der kan løse opgaver mange meter nede i undergrunden, uden at vi skal grave området op. På den måde løses problemet på en effektiv, skånsom og økonomisk forsvarlig måde.

Kontakt vores specialister

Thomas Munksgaard

Product Manager, Soil

+45 21 27 00 38

tmun@rgsnordic.com

Hans Ole Nilsson

Production Manager, Soil

+45 30 70 24 74

honi@rgsnordic.com

Camilla Lysholm Fischlein

Department Manager, Soil

+45 88 77 90 00

clfi@rgsnordic.com