Hvad er strukturmateriale?
Strukturmateriale består primært af bark, blade og grenrester og kan således være med til at tilbageføre kvælstof og fosfor og ikke mindst kulstof til landbruget.

Hvad kan det bruges til?
Strukturmateriale leveres direkte til jordbrugsformål uden yderligere behandling og skal således ikke kompostere før udbringning.

Hvordan fremstiller vi det?
Have-/parkaffald modtages typisk til sortering og neddeling med henblik på efterfølgende kompostering eller produktion af biomasse. Under neddeling frasoldes en del materiale, der efterfølgende kan anvendes som jordforbedrende middel.

Kvalitet
Materialet er oparbejdet af plantemateriale fra haver, parker og grønne anlæg primært bestående af bark, blade og grenrester. Der foreligger generelt ikke prøvninger af materialet, som kan indeholde uundgåeligere spor af fremmedlegemer som f.eks. plast. 

Miljø og myndigheder
Der er tale om et jordforbedringsmiddel, som ikke skal komposteres inden udbringning. Udbringningen af materialet, som er klassificeret som affald, skal jf. gældende lovgivning generelt ikke anmeldes til kommuner. Det samme gælder i forhold til jordlovgivningens bestemmelser, idet der som nævnt primært er tale om frasorteret bark og visne blade, der ikke er omfattet af reglernes anvendelsesområde.

Hvis materialet beluftes påbegyndes kompostering, som vil medføre lugtgener til omgivelserne. Dette kan føre til, at myndighederne vil vurdere, at håndteringen kræver konkret regulering i form af en miljøgodkendelse eller påbud efter
reglerne i Miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning.

Ovenstående forhold til lovgivning gælder udelukkende når RGS’ retningslinjer vedrørende håndtering af materialet hos
modtager til enhver tid følges.

Anbefaling i forhold til oplag og anvendelse
Såfremt materialet opstakkes i længere tid hos modtager, kan der være risiko for naturlig varmeudvikling. Modtager skal være opmærksom på den fysiske placering af materialet i forhold til omgivelserne, da der ligeledes kan forekomme lugtgener de første par dage efter levering grundet iltning i forbindelse med transporten. Idet kompostering af materialet vil medføre yderligere lugtgener, skal materialet oplagres, så kompostering ikke igangsættes.

Korrekt oplagring sker ved, at materialet straks efter modtagelse enten udlægges på anvendelsesområdet eller opstakkes, og herefter først håndteres, når det skal udbringes. Således skal det ikke vendes, flyttes eller køres i, når det først er opstakket.

Download produktblad her

Kontakt vores kundeservice

Kundeservice øst
88 77 90 90 / cse@rgsnordic.com

Kundeservice vest
88 77 90 80 / csw@rgsnordic.com